quá trình đổi cảnh / và chuyển cảnh 
chúng ta cũng chỉ thấy cảnh và đừng chìm vào cảnh quá sâu... Rồi cũng sẽ đổi cảnh 

luận cảnh

0987732228

Cảnh buy cảnh sell

Cảnh 

cảnh đổi ... nhưng Biết để?

Cảnh đổi 
Cảnh buy 
Cảnh sell
sẽ đổi ... Thứ ta kiểm soát lại là không chìm vào cảnh mà lún sâu vào cảnh... Hãy tưởng tượng nếu mắc gồng Buy đừng chỉ chìm vào mua và chỉ thấy lên ... Nó đang hiện hữu cảnh Buy đã đổi hiện tại giá đang xuống. Cảnh nó là hiện tại 
không đoán 
không dự báo
Như nó là - Thuật trong Buy sell - Cảnh và đổi cảnh ...
Chúng ta hiểu : Không có khổ đau / Chỉ là cảnh / Không có buồn chán vui / Chỉ là cảnh và các trạng thái sẽ đổi / Cảnh Buy sẽ đổi Sell và Sell sẽ bị đổi thành Buy ...

luận cảnh

0987732228

Cảnh buy cảnh sell

Cảnh 

Cảnh đổi / Và cảnh như nó là

Như nó là ...
Cảnh hiện tại 
Không chìm vào cảnh
Cảnh Buy 
Cảnh Sell
Và những thuật của Biết